Javna Nabava Benefit Biro

Javna nabava

je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, a postupak je propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Osim javnih naručitelja, obveznici provedbe javne nabave su i poduzetnici ukoliko se prijavljuju na EU natječaje. Postupak nabave vrlo je bitan za sve projekte financirane iz EU sredstava, jer najviše nepravilnosti proizlazi upravo iz loše provedenih postupaka.

Samo u 2019. godini za naše klijente - poduzetnike predali smo u njihovo ime putem EOJN ponuda u procijenjenoj vrijednosti od:

456.027.000,00 milijuna kuna
Naši stručnjaci s ovlaštenim certifikatom javne nabave za vas
odrađuju cjelokupni postupak javne nabave.
PRIJAVA

Osim javnih naručitelja, obveznici provedbe javne nabave su i poduzetnici ukoliko se prijavljuju na EU natječaje. Postupak nabave vrlo je bitan za sve projekte financirane iz EU sredstava, jer najviše nepravilnosti proizlazi upravo iz loše provedenih postupaka.

Kako Vam možemo pomoći?

Za nabavu male i velike vrijednosti prema Zakonu o javnoj nabavi.

 • Savjetovanje vezano uz različite postupke javne nabave (radovi, robe, usluge)
 • Izrada dokumentacije o nabavi i popratne dokumentacije
 • Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Otvaranje, pregled i ocjene ponuda te izrada pratećih zapisnika
 • Izrada prijedloga odluke o odabiru/poništenju
 • Izrada prijedloga ugovora/okvirnih sporazuma
 • Objavljivanje izmjena, pojašnjenja te potrebne dokumentacije na sustav eojn
 • Izrada odgovora na žalbu naručitelja prema državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (dkom)
Koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi i odobren im je projekt za financiranje iz EU sredstava.

 • Izrada dokumentacije o nabavi poziva na dostavu ponuda
 • Otvaranje, pregled i ocjena ponuda te izrada potrebnih zapisnika
 • Izrada odluke o odabiru/poništenju
 • Izrada prijedloga Ugovora
 • Arhiviranje dokumentacije o provedenoj nabavi i priprema za slanje prema provedbenom tijelu zaduženom za provedbu projekata
Koji se žele sa svojom tvrtkom prijaviti na javne natječaje i tendere putem EOJN.

 • Savjetovanje vezano uz pravilno iščitavanje Dokumentacije o nabavi te prikupljanje dokumentacije tijekom postupka javne nabave
 • podnošenje ponuda putem EOJN (izrada e-Espd obrasca, izrada uveza ponude, komunikacija s Naručiteljem putem EOJN)
 • Savjetodavna usluga prilikom podnošenja žalbe prema DKOM-u
 • Edukacije zaposlenika za predaju ponuda u postupcima javne nabave

Neke od naših uspješno provedenih nabava

Rijeka 2020 d.o.o.

Usluga tiska i izrade promo materijala
Iznos: 2.991.585,00 kn

Saznaj više

Pomorski fakultet u Rijeci

Nabava simulatora za obuku
Iznos: 570.000,00 kn

Saznaj više

Općina Fužine

Izgradnja dječjeg vrtića
Iznos: 4.700.000,00 kuna

Saznaj više