Želite pokrenuti vlastiti posao? Provjerite koliko bodova možete ostvariti za poticaj za samozapošljavanje!

Svaki zahtjev HZZ ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

Za vas smo pripremili online obrazac gdje možete jednostavno i samostalno provjeriti kolike su vam šanse za potporu.

KONTAKT POPUNJAVANJE:

Molimo ostavite svoj e-mail kako bi Vam mogli dostaviti rezultate procjene broja bodova za ostvarivanje potpore za samozapošljavanje. Ukoliko želite i primati newsletter s obavijestima o najnovijim EU natječajima, potporama i mogućnostima financiranja za poduzetnike, označite potvrdno kućicu ‘Želim primati newsletter‘.

Welcome to your Želite pokrenuti vlastiti posao?

Email
Za koju djelatnost želite aplicirati za potporu za samozapošljavanje:

npr. ugostiteljstvo, turizam ...

Za koju djelatnost prema NKD-u namjeravate registrirati tvrtku:

npr. prerađivačka industrija, građevinarstvo, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, ostale uslužne djelatnosti...

Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

U obzir se može uzeti svako radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću u kojoj se osoba želi samozaposliti, ukoliko podnositelj zahtjeva može pisanim putem dokazati (potvrda o vrsti poslova, ugovor o radu/djelu, studentski/autorski ugovor) da se bavio određenim poslom. Ukoliko je radno iskustvo nedokazivo, neće se uzimati u obzir prilikom ocjene zahtjeva. Također, potvrde o volontiranju kod poslodavaca iz privatnog sektora koji su osnovani s ciljem stjecanja dobiti, a koje nisu u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 22/13), nisu prihvatljive.

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

Obrazovanje podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika može biti jedan od čimbenika koji će dati značajne bodove ocjeni zahtjeva za samozapošljavanje, jer dokazuje ulaganje podnositelja zahtjeva u vlastito znanje i vještine. U obzir je potrebno uzeti formalno obrazovanje kroz stečenu kvalifikaciju, kao i dodatne edukacije koja su dokazive potvrdama i uvjerenjima.

Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova

Prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju, dok se osobama s prethodnim poduzetničkim iskustvom unatrag više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva dodjeljuje 0 bodova.

Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 5 bodova

Aktivnosti informiranja o samozapošljavanju nisu obavezne za podnositelje zahtjeva za samozapošljavanje, no dodatni bodovi dodijelit će se onim osobama koje će na njima sudjelovati u godini podnošenja zahtjeva.

Raspored radionica i prijave: https://radionice.hzz.hr/

Popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova

Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir popunjenost i razumljivost poslovnog plana kao jedan od čimbenika koji može ukazati na razumijevanje funkcioniranja budućeg poslovnog subjekta. Također, za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je da se uz zahtjev prilože ponude/predračuni kako bi se vidjelo da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni poduzetnici istražili tržište i tržišne ponude.

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017), veći broj bodova dodjeljivat će se onim zahtjevima u kojima je navedeno da će sjedište budućeg poslovnog subjekta biti registrirano u jednoj od jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u skupine od I. do IV.

Provjerite jedinicu lokalne samouprave u kojoj namjeravate osnovati subjekt: Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova

Svrha izrade poslovnog plana je ocjena poduzetničkog projekta koji je još u fazi razrade ideje od strane samog podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku između razrađenih prihoda i rashoda umanjenih za porez. Budući da se u nekim poslovnim planovima prihodi i rashodi ne razrade ili je procjena prihoda neutemeljeno visoka, upitna je time i realna procjena godišnje dobiti. S obzirom da se potpora dodjeljuje za dvije godine poslovanja, od podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika se očekuje dvogodišnja procjena njegovih prihoda i rashoda.

Dodatne prednosti i nedostaci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova

Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente „održivosti“ i „konkurentnosti“ odnosno one poduzetničke ideje koje imaju jasno definirane prednosti i slabosti, te prilike i prijetnje u odnosu na konkurenciju na tržištu.


Pod „održivosti“ se smatra da je poduzetnička ideja razrađena i prikazana kroz poslovni plan te da podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja poslovanja.


„Konkurentnost“ se odnosi na dio poslovnog plana koji se tiče procjene omjera kvalitete i cijene nekog proizvoda/usluge te načina na koji će se podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik predstaviti tržištu. Također, važno je i je li za poduzetnički poduhvat predviđeno dodatno ulaganje od strane samog podnositelja zahtjeva kao poduzetnika ili nekog drugog izvora financiranja.

*Ocjene za ove elemente daju se na temelju sveobuhvatne procjene savjetnika s obzirom na kvalitetu poslovnog plana i osobina nezaposlene osobe (prethodno poduzetničko iskustvo, radno iskustvo, obrazovanje) – podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika.

Inovativnost projekta – najviše 5 bodova

„Inovativnost“ pretpostavlja novu vrstu djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena na nekom području ili obavljanje već postojećih djelatnosti na nov način kroz uvođenje novog/inovativnog proizvoda/tehničko-tehnološkog procesa.

Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

Pod pojmom „nedostajuće djelatnosti“ pretpostavlja se da na određenom lokalnom tržištu postoji svojevrstan nedostatak poslovnih subjekata koji obavljaju određene djelatnosti. Za ovu vrstu podataka područne službe i uredi Zavoda mogu koristiti preporuke za upisnu politiku u srednje škole.

Preporuke za upisnu politiku u srednje škole: HZZ - Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2024. Godinu