Novosti / Potpore za samozapošljavanje u 2024. godini
Blog

Potpore za samozapošljavanje u 2024. godini

9. siječnja, 2024
Potpore za samozapošljavanje u 2024. godini logo

U 2024. godini, poticaji za samozapošljavanje ostaju u velikoj mjeri nepromijenjeni. Visina subvencije, prihvatljive djelatnosti i ostali uvjeti za dodjelu potpora ostaju isti kao i u prethodnoj godini.

Jedina značajna promjena odnosi se na podnositelje zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije. Do sada su mogli ostvariti potporu u iznosu do 15.000 eura bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju, a u 2024. godini, ta mogućnost je ukinuta.

U nastavku donosimo pregled ključnih detalja vezanih za podnošenje zahtjeva, a detaljnije o svim HZZ mjerama aktivne politike zapošljavanja: https://mjere.hr/katalog-mjera/mjere-aktivnog-zaposljavanja/

 • Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama za pokretanje vlastitog posla.
 • Ciljane skupine su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.
 • Trajanje mjere: 24 mjeseca.

Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024. Ili utroška osiguranih sredstava.

Prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje

Potpora se sastoji od 2 dijela – fiksnog i varijabilnog.

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 €. Nije ga potrebno pravdati.

Unaprijed je određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala,  troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i sl.).

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti (NKD) za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine – npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i drugo
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja franšiza

Visina subvencije

Visina subvencije za samozapošljavanje ovisi o djelatnosti koju podnositelj zahtjeva namjerava obavljati. Podijeljena je u tri skupine:

Do 15.000 EUR (20.000 EUR ZELENO/DIGITALNO)

 • ( C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Do 10.000 EUR (15.000 EUR ZELENO/DIGITALNO)

 • ( C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) informacije i komunikacije

Do 7.000 EUR (10.000 EUR ZELENO/DIGITALNO)

 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpora ZELENO/DIGITALNO! Podnositelj zahtjeva je dužan utrošiti 3.000,00 EUR od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu.

Uvjeti za dodjelu potpora za samozapošljavanje

 • Podnositelj zahtjeva mora biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.
 • Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva.

Tko NE može ostvariti potporu?

Podnositelji zahtjeva:

 1. čiji su privatni računi blokirani i/ili imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 2. koji su unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva imali registriran poslovni subjekt
 3. kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 4. koji su već koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 5. koji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt.

Kako se ocjenjuje zahtjev?

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

Koji su kriteriji za ocjenjivanje?

 • Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova
 • Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova
 • Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova
 • Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 5 bodova
 • Popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova
 • Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova
 • Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova
 • Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova
 • Inovativnost projekta – najviše 5 bodova
 • Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

Pokrenite svoj posao uz našu stručnu pomoć.

Za sve dodatne informacije o mjerama i uslugu izrade poslovnog plana javite nam se putem kontakt forme ili na info@benefitbiro.hr!

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!