Novosti / SPIN – Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije
Natječaji

SPIN – Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

10. studenoga, 2023
SPIN – Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije logo

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za “Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije” planiran je za objavu u prosincu ove godine.

U nastavku donosimo uvid u ključne informacije iz nacrta EU Poziva.

Predmet Poziva: Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

 Svrha Poziva: Usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima i koji će rezultirati konačnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom koji po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva.

 

Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po Pozivu: 100.000.000,00 eura

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva prema NUTS2 regijama:

 • Jadranska Hrvatska 33% – 32.812.500,00 eura
  Panonska Hrvatska 44%  – 43.750.000,00 eura
  Sjeverna Hrvatska 23% – 23.437.500,00 eura

NAJNIŽI IZNOS: 1.000.000,00 EUR
NAJVIŠI IZNOS: 3.000.000,00 EUR

Prijavitelj se obvezuje osigurati sredstva (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora uključujući iz EU) za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projekta.

 

Intenziteti potpora ovisno o vrsti istraživanja i veličini organizacija

Potpore za projekte istraživanja i razvoja po članku 25. 6 Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner u okviru SPIN-a)
Industrijsko istraživanje

(TRL 2-4)

70 % 60 % 50 % 85 %
Eksperimentalni razvoj (TRL 5-8) 45 % 35 % 25 % 85 %
Potpore za studije izvedivosti 70 % 60 % 50 % /
Stope potpore za tehnološku infrastrukturu

*OPCIONALNO i prihvatljivo samo za Prijavitelja

45% 35% 25% /

*Intenzitet potpore za svakog prijavitelja/partnera primjenjuju se kako je navedeno u tablici, ali ne premašuju:

 • 50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje
 • 25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj
 • 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Prihvatljivost prijavitelja i partnera

Prijavitelj i partneri koji su poduzetnici moraju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga biti mapirani kao dionici jednog ili više RLV-ova i prioritetnih niša temeljem javnih poziva MRRFEU za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

 • Mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće
 • Poduzetnik koji ima poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj
 • Kumulativ EBITDA zadnje 2 godine mora biti POZITIVAN
 • Prihodi >30% potpore

DOZVOLJENOST PARTNERSTVA

 • SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici
 • SVI poduzetnici moraju biti iz ISTE REGIJE (Panonska, Jadranska ili Sjeverna Hrvatska)
 • SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju integriranog proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti (prednost organizacije koje djeluju u ISTOJ regiji)

SURADNICI

 • U provedbi projekta mogu se pridružiti javna tijela i jedinice lokalne i regionalne samouprave (Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske) – za provedbu pilot projekta, testiranja inovativnog rješenja u realnom okruženju
 • Javna tijela i JLRS NE MOGU potraživati bespovratna sredstva

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

Troškovi poduzeća za istraživanje i razvoj (R&D) – prijavitelj i partneri:

 • Bruto II plaće – za max 20% od ukupnog broja zaposlenika
 • Amortizacija opreme i instrumenata
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora – max 30% ukupnih prihvatljivih troškova
 • Savjetodavne i slične usluge
 • Ostali izdaci (materijal, potrošna roba, upravljanje projektom, informiranje i vidljivost, i sl.) – max 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • Neizravni troškovi – max 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi studije izvedivosti
 • PDV na na prihvatljive troškove koji plaća Korisnik/Partner i za koji ne može osigurati njegov povrat

*Niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70 % prihvatljivih troškova. U slučaju da projekt uključuje jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10 %, a najviše 20 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN projekta) u okviru potpore za ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje:

 • Trošak ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (postrojenja, novi strojevi i oprema,ostali potrebni resursi i s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 • Troškovi edukacije za rukovanje opremom i troškovi montaže opreme i strojeva (ako predstavljaju sastavni dio nabave opreme)

Prihvatljivi troškovi OIŠZ:

 • Plaće osoblja – ako se ne financiraju iz Državnog proračuna i/ili drugih javnih izvora
 • Neizravni troškovi – max 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

OSTALE BITNE INFORMACIJE:

 • Predviđeno trajanje provedbe Projekta nije duže od 36 mjeseci

INDIKATIVNE TEME ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

JADRANSKA HRVATSKA 

PRIORITETNA NIŠA INDIKATIVNE TEME ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
PLOVILA BUDUĆNOSTI
 • Inovativna rješenja za:
  • plovila na čist pogon
  • električna vozila
  • autonomna plovila
  • razvoj pametnih luka
  • poboljšanje performansi plovila, autonomni sustavi za upravljanje vozilima
 • Razvoj i primjena tehnologija koje će doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš i infrastrukturu
LUKSUZNI OBALNI TURIZAM
 • Razvoj rješenja za unaprjeđenje ponude, učinkovitiju vidljivost, održivi razvoj u sinergiji s drugim djelatnostima i podizanje razine konkurentnosti
 • Inovativna rješenja za:
  • učinkovitiju komunikaciju i zadovoljenje potreba turista
  • upravljanje turističkim destinacijama
 • Primjena i razvoj vještina za brendiranje lokalnih ponuđača
 • SmartTech rješenja za:
  • hotele i ostale oblike smještaja
  • u gastronomiji
  • nautički turizam
  • digitalne nomade
 • Zelena rješenja (eko inovacije) u obalnom turizmu
PAMETNO RIBARSTVO I AKVAKULTURA
 • Istraživanje i razvoj inteligentnih sustava i procesa u području ribarstva i akvakulture (npr. digital twin)
 • Tehnološka rješenja za:
  • poboljšanja učinkovitosti sustava sigurnosti na moru
  • smanjenje negativnih utjecaja ribarstva i akvakulture na okoliš
 • Tehnologije za prikupljanje, obradu, dijeljenje i eksploatacija podataka i informacija
 • Razvoj i unaprjeđenje postupaka i sustava za određivanje položaja, vremena i navigaciju
 • Plava bio-tehnologija za ribarstvo i akvakulturu
 • Inovativna rješenja za:
  • plutajuće ribarske farme
  • funkcionalnu hranu u području ribarstva i akvakulture
  • diversifikacija core proizvodnje i poticanje kružne ekonomije (kozmetički proizvodi, ribolovni turizam…)
 • Mjerenje razine kisika i onečišćujućih tvari te informirano djelovanje
SVJEŽA HRANA
 • Pametna i zelena rješenja za lokalne proizvodne sustave
 • Inovativna rješenja za:
  • konzerviranje, skladištenje i pakiranje hrane
  • svježu hranu u segmentu „prikladno za uporabu ili brzu pripremu”
ZELENA GRADNJA I EKO PROIZVODI OD DRVA I KAMENA
 • Inovativna rješenja:
  • za razvoj drvnih proizvoda koji podržavaju ekološke uvjete i energetsku učinkovitost
  • za hibridne proizvode koji koriste napredne tehnologije
  • u dizajnu interijera, eksterijera i proizvodnji namještaja
  • za drvne podloge (npr. nano premazi) i ostale proizvode od drva
  • u gradnji za učinkovito korištenje resursa i smanjenu emisiju štetnih tvari
  • i materijali za zelene konstrukcije i zelene interijere i eksterijere i pasivne/nisko-energetske kuće
  • i nove tehnologije u izgradnji i uređenju naselja i urbanih prostora (primjerice: rješenja temeljena na prirodi, zelena infrastruktura, urbani vrtovi …)
 • Razvoj novih materijala za zelenu gradnju
 • Nove (napredne) tehnologije i materijali u proizvodnji masivnog namještaja, drvenih obloga, pasivnih zgrada i ostalih proizvoda od drva
ZELENE TEHNOLOGIJE ZA ENERGIJU I ODRŽIV OKOLIŠ
 • Inovativna rješenja:
  • za zaštitu okoliša (okolišne proizvodne tehnologije, oprema i strojevi, rješenja za smanjenje potrošnje prirodnih resursa, rješenja za praćenje okolišnih parametara)
  • za OIE
  • za energetsku učinkovitost
  • za zelenu mobilnost i napredne sustave u segmentu prijevoza
  • za monitoring i zaštitu mora i čišćenje podmorja
  • za integralno gospodarenje vodama i upravljanje vodnim lancem
  • od „biomase do bio-baziranih proizvoda”
 • Zeleni (eko) materijali
 • Inovativna komunalna rješenja te rješenja za reciklažu
 • Razvoj vodikove tehnologije
ZELENI / EKO / RURALNI TURIZAM
 • Inovativna rješenja za ruralni turizam
 • Eko inovacije u turizmu
FutureFarma – FARMACEUTIKA BUDUĆNOSTI
 • Inovativna rješenja:
  • za razvoj OTC lijekova
  • za razvoj generičkih lijekova
  • za proizvodnju i razvoj biljnih lijekova
  • za razvoj dermatološke kozmetike
  • u području bio-medicinske ili crvene bio-tehnologije
 • Razvoj inovativnih dijagnostičkih i terapijskih alata i aplikacija
 • Razvoj pametnih materijala – nosača komponenti lijekova
PERSONALIZIRANA MEDICINA
 • Nove metode preventivne medicine i dijagnostički alati i aplikacije
 • Inovativna rješenja precizne i personalizirane medicine i terapija
 • Regenerativna medicina i tkivni inženjering
 • E & M zdravstvene usluge i telemedicina
 • Rješenja za okolinom potpomognut život (AAL)
 • Inovativna rješenja za edukaciju, prevenciju, detekciju i praćenje bolesti
 • Inovativna rješenja u području regenerativne medicine i tkivnog inženjeringa
 • Ključne razvojne tehnologije za učinkovitije i manje invazivne lijekove i terapije
 • Ključne razvojne tehnologije za robote, potporne tehnologije i procese u medicini
 • ICT sustavi za geografsku analizu i preventivu bolesti
 • Personalizirana prehrana i dodatci prehrani
 • Novi dijagnostički i terapijski alati i aplikacije
ZDRAVSTVENI I WELLNESS TURIZAM
 • Medicinski & wellness programi i alati za razvoj wellness proizvoda i usluga
 • Inovativna rješenja:
  • za talasoterapiju
  • za dijagnostiku i terapije
  • koja se koriste u sportu u svrhu prevencije
HRANA ZA ZDRAVLJE
 • Funkcionalna hrana (razvoj i utvrđivanje funkcionalnih i zdravstvenih tvrdnji)
 • Dodaci prehrani (proteini, vitamini, minerali) uključujući i dodatke za kućne ljubimce
 • Dijetetski proizvodi
 • Poboljšanje svojstva sirovina i razvoj novih okusa hrane
 • Inovativna rješenja za praćenje vrijednosti i sigurnosti hrane
 • Inovativna rješenja za jačanje lokalnih proizvodnih sustava za zdravu hranu
IT rješenja i proizvodne tehnologije i modeli za Industriju 4.0 i pametnu poljoprivredu
 • IT rješenja za industriju 4.0 i integraciju u 5G infrastrukturu
 • Proizvodne tehnologije i modeli za industriju 4.0
 • IT rješenja za pametnu poljoprivredu (Digital Twin, pametni senzori, mobilne aplikacije, GIS i satelitska navigacija u poljoprivredi, MIND, nadzor kvalitete vode, tla i zraka,…)
 • Proizvodne tehnologije i modeli za pametnu poljoprivredu (HighTech Farming i precizna poljoprivreda – robotika, dronovi, AI, satelitski sustavi snimanja, detekcije i analitike)
 • Razvoj tehnologija za praćenje kvalitete tla i klimatskog stanja te praćenje hrane i specifičnih potreba potrošača
 • Tehnološki i edukacijski orijentirane usluge (npr. Demo farme)
 • Umjetna inteligencija (AI) za industriju 4.0
 • Umjetna inteligencija (AI) za pametnu poljoprivredu
 • Inovativna rješenja za prevenciju rizika od katastrofa
 • 5G tehnologije i C-ITS (kooperativni inteligentni transportni sustavi)
SmartTech rješenja za pametne gradove i pametne otoke

 

 • Razvoj platformi za pametno upravljanje gradovima/otocima
 • Razvoj inovativnih rješenja:
  • za pametnu mobilnost u gradovima/otocima
  • za zaštitu okoliša u gradovima/otocima
  • za pametnu energiju u gradovima/otocima
  • za pametno življenje u gradovima/otocima
 • Dual use proizvodi i tehnologije za sigurnost javnih prostora u gradovima/otocima
Audio-vizualna i filmska industrija

 

 • Inovativna audio-vizualna rješenja
 • SmartTech za filmsku industriju
Gaming – industrija video igara
 • Inovativna rješenja za video-igre
 • Inovativna rješenja za pribor i konzole za video-igre
 • Inovativna rješenja za E-sport
Poslovne usluge s intenzivnim znanjem – KIBS
 • Inovativna rješenja za tehnološki KIBS (produkt dizajn, arhitektura, inženjerstvo)
 • Inovativna rješenja za poslovne potporne institucije (primjerice: tehnološke inkubatore i inovacijske centre)
 • IT rješenja za poslovne usluge bazirane na znanju

 

Ako želite na vrijeme izraditi svoj projektni prijedlog za ovaj natječaj, javite nam se kako bi krenuli s pripremom na info@benefitbiro.hr ili putem kontakt forme.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!