Novosti / Kako osigurati vaučer za digitalizaciju?
Natječaji

Kako osigurati vaučer za digitalizaciju?

5. lipnja, 2023
Kako osigurati vaučer za digitalizaciju? logo

Kao što smo već najavili, raspisan je natječaj „Vaučeri za digitalizaciju“ - nastavite čitati za sve informacije o mogućnostima osiguranja sredstava!

Cilj vaučera za digitalizaciju je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

 • Tko se može prijaviti: mikro, mali i srednji poduzetnici
 • Iznosi vaučera: 9.990,00 – 19.900,00 EUR ovisno o vrsti vaučera (intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova)
 • Financijska alokacija: 9.954.210,00 EUR
 • Rok prijave: dodjela se provodi s 3 roka za podnošenje projektnih prijedloga, a svaki rok ima jednaku indikativnu alokaciju od 3.318.070,00 EUR

Tko nije prihvatljiv prijavitelj:

– udruge i dobrotvorne organizacije
– prijavitelj koji sudjeluje u projektu za dodjelu bespovratnih sredstava u obliku vaučera kao pružatelj usluga
– prijavitelj koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja projektnog prijedloga
– prijavitelj koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se odvija projektna aktivnost
– prijavitelj koji nema minimalan broj zaposlenih na puno radno vrijeme temeljem sati rada ovisno o vrsti vaučera
– prijavitelj koji djeluje u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, ribarstva i akvakulture, za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice EU
– prijavitelj u poteškoćama

Morate djelovati pojedinačno, bez partnerskih organizacija i partnerstva.

Moguće je imati jednog pružatelja usluga po projektnom prijedlogu za koje se traži vaučer.

Maksimalan broj vaučera koji Vam se može dodijeliti je 2 (ali ne istovremeno), uz uvjet da su vaučeri različite vrste (odnosno da se odnose na različite aktivnosti), a korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste.

Za jedan projektni prijedlog možete tražiti samo jedan vaučer.

U pozivu je raspisano 5 vrsti vaučera, a uvjeti za svaku vrstu slijede u nastavku:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Maksimalan iznos financiranja: 9.990,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

 • specijalizirani programi neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina zaposlenika (korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija analiza podataka i upravljanje podacima)
 • razvoj aplikacija
 • digitalni dizajn
 • poslovanje u oblaku i dr.

Uvjeti: minimalno 20% svih zaposlenika mora biti uključeno u edukacije; edukacije se moraju održavati uživo (i online) u realnom vremenu; test stečenog znanja se provodi po završetku edukacije za što se dobiva potvrda; ukupni prihvatljivi troškovi edukacije po zaposleniku mogu biti najviše 1.000,00 EUR.

*minimalno 1 zaposlena osoba na puno radno vrijeme temeljem sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog

Vaučer za digitalni marketing

Maksimalan iznos financiranja: 9.990,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada internetskih stranica poduzeća
 • izrada landing stranice
 • izrada mobilne aplikacije
 • izrada web aplikacije
 • izrada web stranice za e-trgovinu
 • upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1)

*minimalno 1 zaposlena osoba na puno radno vrijeme temeljem sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

Maksimalan iznos financiranja: 9.990,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:
strategija obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva te kreiranje mjera za ostvarenje tih ciljeva, a uključuje:

 • analizu postojećeg stanja i okruženja
 • ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju
 • optimizaciju procesa i organizacije
 • ostale mjere koje pridonose prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu uz metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI)

*minimalno 3 zaposlene osobe na puno radno vrijeme temeljem sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti

Maksimalan iznos financiranja: 14.500,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

Provjera kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz:

 • provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
 • provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća
 • provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća
 • analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. i edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti
 • postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata

*minimalno 1 zaposlena osoba na puno radno vrijeme temeljem sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog

Vaučer za složena digitalna rješenja

Maksimalan iznos financiranja: 19.900,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

 • usluga uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela
 • jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije (poput rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT, pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data, simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave, Integracija tržišta, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati)

*minimalno 3 zaposlene osobe na puno radno vrijeme temeljem sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog

Neprihvatljive aktivnosti projekta

 1. sve aktivnosti koje izlaze van okvira traženog vaučera, i/ili koje se odnose na usluge drugog/drugih pružatelja usluga
 2. dorada internetskih stranica prijavitelja, e-trgovine, m-trgovine i mobilnih aplikacija koje ne uključuju nadogradnju novih funkcionalnosti
 3. promotivne aktivnosti poduzeća i oglašavanje na društvenim mrežama (Google, Facebook i dr.)
 4. prihvatljive aktivnosti  financirane u okviru poziva „Bespovratne potpore za digitalizaciju“
 5. sve druge aktivnosti koje nisu navedene u uputama

Neprihvatljivi troškovi

 1. troškovi pripreme dokumentacije
 2. troškovi upravljanja projektom
 3. troškovi za ispunjenje obveze informiranja i vidljivosti
 4. troškovi promocije i oglašavanja, uključujući oglašavanje na društvenim mrežama
 5. troškovi vezani za održavanje postojećeg softvera
 6. troškovi za produženje licenci za prava korištenja za već postojeće elemente/module IKT sustava koji su u funkciji prije početka provedbe projekta te troškovi za korištenje SaaS, IaaS, PaaS, WPaaS modela/usluge koji se koriste ili su korišteni prije početka provedbe projekta
 7. PDV, tj. porez na dodanu vrijednost, povrativ i nepovrativ
 8. savjetodavne usluge povezane s redovitim poslovnim aktivnostima
 9. troškovi usavršavanja koje se odnosi na propisano nacionalnim kurikulumom i obvezna usavršavanja sukladno nacionalnim propisima i normama
 10. doprinosi u naravi u obliku izvršenih usluga, radova ili osiguranja, za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili  dokumentima iste dokazne vrijednosti
 11. troškovi kupnje/zakupa materijalne imovine (kupnja strojeva, uređaja, opreme i sitnog inventara, uključujući hardware)
 12. troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije
 13. kamate na dug i ostali financijski troškovi, trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija, kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom
 14. troškovi sudskih i predsudskih sporova, javnobilježnički troškovi
 15. bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 16. trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ
 17. trošak police osiguranja imovine
 18. troškovi putovanja (troškovi prijevoza, smještaja, dnevnica)
 19. trošak osoblja: plaće, otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske
 20. troškovi nastali izvan prihvatljivog razdoblja
 21. ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi

Rok podnošenja projektnih prijedloga

Dodjela se provodi s 3 roka za podnošenje projektnih prijedloga, a svaki rok ima jednaku indikativnu alokaciju od 3.318.070,00 EUR

 • 1. rok: 01.06. – 07.07. 2023. do 11:00 sati
 • 2. rok: 01.11. – 01.12.2023. do 11:00 sati
 • 3. rok: 01.03. – 01.04.2024. do 11:00 sati
Način bodovanja

-kako bi Vaš projektni prijedlog mogao biti predložen za dodjelu vaučera, mora zadovoljiti kriterije u administrativnoj provjeri te provjeri prihvatljivosti prijavitelja, pružatelja usluga, projekta, aktivnosti i troškova

-formiranje rang liste prema vrstama vaučera vrši se na način da se prednost daje projektnom prijedlogu kojim se traži manji iznos bespovratnih sredstava (ovisno o vrsti vaučera)

-u obzir se uzima i skupina JP(R)S, odnosno sjedište podnositelja prijedloga, ukoliko dva ili više prijedloga imaju isti zatraženi iznos sredstava

Ako želite na vrijeme izraditi svoj projektni prijedlog za ovaj natječaj, javite nam se kako bi prikupili osnovne podatke, napravili Vaš izračun bodova i krenuli s pripremom na info@benefitbiro.hr ili putem kontakt forme.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!