Novosti / Poziv: Priprema dokumentacije za projekte digitalne transformacije i zelene tranzicije
Natječaji

Poziv: Priprema dokumentacije za projekte digitalne transformacije i zelene tranzicije

11. siječnja, 2022
Poziv: Priprema dokumentacije za projekte digitalne transformacije i zelene tranzicije logo

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“

 

Ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a kojima mogu financirati izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Cilj ovoga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Svrha Poziva: pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.

Sredstva

Projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata, već je to predmet eventualnih zasebnih postupaka dodjele i uvjeta koji se primjenjuju na bespovratna sredstva iz različitih izvora.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna.

Od navedenog iznosa:

 • 40.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske te Međimurske županije, a u cilju podrške provedbi razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske.
 • 20.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Sisačko-moslavačke županije, a u cilju podrške provedbi Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom.
 • Preostali iznos od 100.000.000,00 kuna odnosi se na sva ostala područja Republike Hrvatske. U slučaju da gore navedena rezervirana sredstva ne budu u cijelosti dodijeljena za navedena rezervirana područja, ista se mogu preusmjeriti na ostala područja.

Bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva sufinancira se do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije.

Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije je 400.000,00 kuna. Bit će odbačen projektni prijedlog za koji je zatraženo, odnosno kojem se može dodijeliti manje od 400.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

 

Prihvatljivi prijavitelji, partneri i formiranje partnerstva

Prijavitelj i partner je moguće biti najviše dva puta.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su sljedeće vrste pravnih subjekata:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Da bi bio prihvatljiv, prijavitelj i partner mora biti obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

Dodatni uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i partnera:

 • mora biti nadležan za implementaciju i/ili fizičku realizaciju projekta ili dijela projekta,
 • mora biti nositelj barem jednog prihvatljivog troška u okviru projektnog prijedloga,
 • partneri ne mogu biti nositelji većeg iznosa troškova od prijavitelja.

Formiranje partnerstva

U slučaju formiranja partnerstva, pri podnošenju projektnog prijedloga partnerstvo se dokazuje Izjavom prijavitelja i Izjavom partnera (prema Obrascu iz Priloga 2 ovih Uputa).

Neovisno o broju i ulozi partnera, prijavitelj/korisnik preuzima potpunu odgovornost za upravljanje i provedbu projekta kojem se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

 

Prihvatljiva područja intervencija

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području digitalne transformacije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela;
 • IKT infrastruktura za javne usluge: opsežni računalni resursi/oprema, podatkovni centri, senzori i ostala bežična oprema;
 • digitalizacija u području zdravstvene skrbi;
 • usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb, internet stvari za tjelesnu aktivnost i život potpomognut okolinom);
 • digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i/ili razvoj digitalnih vještina i sadržaja u tim ustanovama;
 • digitalizacija gradskog prometa;
 • pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga;
 • pametna sela – transformacija ruralnih područja korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija.

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području zelene tranzicije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada: za predškolsko obrazovanje i skrb djece, osnovno, sekundarno i tercijarno obrazovanje te strukovno obrazovanje, stambena infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi uključivanju u zajednicu;
 • obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu;
 • mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe);
 • sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe;
 • unaprjeđenje kakvoće zraka;
 • zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000;
 • zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura;
 • zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000;
 • zelena infrastruktura u urbanim područjima;
 • biciklistička infrastruktura;
 • sanacija industrijskih lokacija.

digitalne

Prihvatljive kategorije troškova i proračun projekta

Prihvatljivi troškovi odnose se isključivo na troškove usluga za pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekta koji potpada pod prihvatljivo područje intervencije.

Prihvatljivi su troškovi usluga za pripremu sljedeće projektno-tehničke dokumentacije:

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
 • usluge izrade (tehničkih) specifikacija, tehničkih i/ili tehnoloških rješenja;
 • usluge izrade projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja;
 • usluge izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta;
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Pri ugovaranju usluga za pripremu projektno-tehničke dokumentacije, u okviru ovoga Poziva primjenjuje se i sljedeći posebni uvjet: u slučaju da je opravdana primjena jednostavne nabave, postupak jednostavne nabave mora se provoditi isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), osim u slučajevima kada predmet nabave potpada pod izuzeća iz glave II. Zakona o javnoj nabavi.

Pri provedbi postupka jednostavne nabave putem EOJN RH moraju biti zadovoljeni minimalno sljedeći uvjeti:

 • rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 10 dana od dana slanja obavijesti o jednostavnoj nabavi;
 • ponude se podnose isključivo putem EOJN RH;
 • pored objave obavijesti o jednostavnoj nabavi, objave na EOJN RH moraju minimalno uključiti i objavu opisa predmeta nabave kao dijela dokumentacije o nabavi te objavu odluke o odabiru/zapisnika o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) koji nastaje uz prihvatljive usluge za pripremu projektno-tehničke dokumentacije, je prihvatljiv trošak.

 

Razdoblje provedbe projekata i razdoblje prihvatljivosti izdataka

Razdoblje provedbe bit će jasno definirano u pojedinom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, koji se zaključuje s uspješnim prijaviteljem.

Kraj razdoblja provedbe ne može biti nakon 31. svibnja 2025. godine. Ovaj datum predstavlja krajnji mogući rok za dovršetak izrade projektno-tehničke dokumentacije tj. za ostvarenje svih krajnjih rezultata navedenih u proračunu projekta.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka može započeti najranije 01. ožujka 2020. godine i može trajati najduže do 30. lipnja 2025. godine. Razdoblje prihvatljivosti izdataka bit će jasno definirano u pojedinom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, koji se zaključuje s uspješnim prijaviteljem.

 

Upravljanje Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

S uspješnim prijaviteljem, za čiji je projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije donesena odluka o financiranju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješni prijavitelj, odnosno korisnik potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pristaje na sve uvjete provedbe sadržane u Ugovoru i ovim Uputama za prijavitelje. U slučaju formiranja partnerstva, partneri ne potpisuju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Partneri sudjeluju u provedbi projekta te se na prihvatljivost troškova nastalih kod partnera primjenjuju pravila o prihvatljivosti izdataka koja se primjenjuju i na korisnika. Prihvatljivi iznosi bespovratnih sredstava isplaćuju se korisniku, a korisnik je odgovoran za transfer pripadajućeg iznosa partneru/ima.

 

Pretfinanciranje

Korisnik ima pravo zatražiti isplatu pretfinanciranja.

Ukupni iznos pretfinanciranja ne može biti viši od 15 % od iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Korisnik može zatražiti isplatu pretfinanciranja nakon što su za provedbu aktivnosti projekta zaključeni ugovori o uslugama u iznosu od minimalno 35% od iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Pretfinanicanje se isplaćuje jednokratno.

Vidljivost sredstava Europske unije

Pri provedbi svojih komunikacijskih aktivnosti vezanih uz projekt, korisnik (i partner, ako je primjenjivo) je dužan istaknuti podrijetlo primljenih bespovratnih sredstava i osigurati vidljivost tih sredstava isticanjem amblema Europske unije i izjave o financiranju koja glasi „Financira Europska unija – NextGenerationEU“.

 

Kako se prijaviti?

Projektni prijedlog podnosi prijavitelj.

Projektni prijedlog podnosi se e-poštom na adresu: tehnicka.pomoc@mrrfeu.hr.

Projektni prijedlog podnosi se koristeći zadane obrasce iz priloga ovih Uputa uz dostavu pratećih dokumenata.

Prateći dokumenti – dokazi za sve navedene prihvatljive troškove, rezultati analize tržišta, skenirani sklopljeni ugovori/okvirni sporazumi (uključujući sve izmjene/dopune ugovora), ponude i/ili cjenici.

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati.

Trenutkom prijave smatra se točan sat i datum slanja elektroničke poruke kojom je na adresu e-pošte tehnicka.pomoc@mrrfeu.hr dostavljen projektni prijedlog.

 

Za više informacija pratite nas na našim društvenim mrežama.

Benefit Biro tim je tu za Vas da pomogne prilikom prijave i provedbe javnih poziva, javite nam se!

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!